Poziv za javnu raspravu

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, putem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, kao tijela kojima je povjerena koordinacija i provedba javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš, temeljem odredbe 451članka 26. stavka 1 i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine" br. 47/09), to odredbe članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša («Narodne novine* br. 64/08), objavljuje

JAVNU RASPRAVU ZA STUDIJU 0 UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ

„EKSPLOATACIJA TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU I DIJELU ISTRAŽNOG PROSTORA FUKINAC"

I. Studija o utjecaju zahvata na okoliš ,Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na eksploatacijskom polju i dijelu istražnog prosotora Fukinac", stavlja se na javnu raspravu na osnovu Odluke Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (KLASA:UP/I 351-03/ 10-02/30, URBROJ: 531-14-1-2-10-10-7 od 2. srpnja 2010. godine).

II. Javnu raspravu će, temeljem Odluke Ministarstva, koordinirati i provesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

III. Javna rasprava se provodi od 30. srpnja do 30. kolovoza 2010. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati u prostoru Općine Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani, gdje de na raspolaganju javnosti biti jedna cjelovita Studija i tri sažetka Studije. Sažetak Studije priređen za javni uvid objaviti de se na web stranicama Ministarstva - www.mzopu.hr.

IV. Javno izlaganje o Studiji na kojem de se, uz nazočnost predstavnika nositelja zahvata i izrađivača Studije, raspravljati i neposredno odgovarati na postavljena pitanja nazočne javnosti i zainteresirane javnosti, održati de se23. kolovoza 2010. godine (ponedjeljak) s pocetkom u 10,00 sati u prostorima Općine Okučani.

V. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti na Studiju mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izlo2enu dokumentaciju Studije na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, a zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, sa naznakom «za Studiju, na adresu:Brodsko-posavska županija Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod ili Požeško-slavonska županija Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.