RJEŠENJE - da planirani zahvat "Izgradnja pregrade u rijeci Orljavi, rkm 36+117" neće imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata