Tijelo;Grad;OIB;Broj;Završeno;Djelatnost;Osnivač;Status;Zahtjevi preneseni iz 2017. godine;;;Zahtjevi zaprimljeni u 2018. godini;;;Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2018. godini (prenesenih zahtjeva iz 2017. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2018. godini);;;Ustupljeni zahtjevi;;;Zahtjevi riješeni u roku;;;Zahtjevi riješeni izvan roka;;;Zahtjevi riješeni tijekom 2018. godine;;;Neriješeni zahtjevi;;;Usvojeni zahtjevi;;;Djelomično usvojeni odnosno djelomično odbijeni zahtjevi;;;Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI;Odbijeni zahtjevi;;;Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama;;;;;;;;;;;;;;;;Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Odbačeni zahtjevi;;;Broj odbačenih zahtjeva prema razlozima odbacivanja;;;Netočna ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije);;;Broj obustavljenih postupaka;Žalbe odbačene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela;;;Žalbe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela;;;Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija;;;Ugovori o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija;Nositelji isključivih prava na ponovnu uporabu informacija;Imate li na svojoj internet stranici objavljene zakone i ostale propise koji se odnose na vaše područje rada?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene nacrte podzakonskih i općih akata? (samo za obveznike provedbe savjetovanja s javnošću – ako niste obveznik, navedite u prostoru predviđenom za objavu poveznice);;Imate li na svojoj internet stranici objavljene godišnje planove, programe, upute?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene strateške dokumente?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljena izvješća o radu?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljen proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljena financijska izvješća odnosno izvješća o izvršenju proračuna ili financijskog plana?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?;;Imate li na internet stranici objavljene informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave? (samo za obveznike Zakona o javnoj nabavi – ako niste obveznik, navedite u prostoru predviđenom za objavu poveznice);;Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene zaključke sa službenih sjednica i službene dokumente usvojene na tim sjednicama?;;Imate li na svojoj Internet stranici objavljene informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o javnim uslugama koje pružate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koji se pružaju elektroničkim putem (e-usluge)?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku i obavijest o ishodu natječajnog postupka?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe, podatke za kontakt službenika za informiranje, obrasce za ostvarivanje prava te visinu naknade?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene odgovore na najčešće postavljana pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz vaše nadležnosti s metapodacima te načinu ponovne uporabe?;;Imate li na svojoj internet stranici objavljene uvjete za ponovnu uporabu (čl. 31., st.5.)?;;Imate li na internet stranici objavljene ugovore o isključivim pravima (čl. 34., st.6.)?;;Objavljujete li na internet stranici dnevni red sjednica kolegijalnih službenih tijela, vrijeme održavanja i informacije o načinu rada?;;Postoje li objavljene informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?;;Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH sukladno čl. 10a. ZPPI?;;Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?;;Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti?;;Je li vaše tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnošću sukladno čl. 11. ZPPI?;;;Plan savjetovanja s javnošću;;Osoba zadužena za provedbu savjetovanja s javnošću;;;;Provedba savjetovanja s javnošću;;Trajanje savjetovanja s javnošću;Izvješća o provedenim savjetovanjima;;;Navedite način provođenja savjetovanja i poveznicu na mjesto gdje se objavljuju savjetovanja.;;;;;;Postoji li zamjena za odsutnog službenika za informiranje?;;Jeste li pohađali edukaciju o ZPPI tijekom 2018. godine?;;Edukacije o ZPPI tijekom 2018. godine. Ako ste pohađali edukacije, navedite koje:;;;Označite aspekte primjene ZPPI u kojima bi Vam koristila dodatna edukacija;;;;;Jeste li primijenili upitnik za samoprocjenu kvalitete primjene ZPPI u Vašem tijelu javne vlasti koji je dostupan na internet stranici Povjerenika za informiranje?;;; ;;;;;;;;broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama;broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj prenesenih zahtjeva;broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama;broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj zaprimljenih zahtjeva;ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama;ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju;broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama;broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj ustupljenih zahtjeva;broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama;broj riješenih za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj riješenih zahtjeva;broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka;broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka;ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka;broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama;broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj riješenih zahtjeva;broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama;broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj neriješenih zahtjeva;broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama;broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj usvojenih zahtjeva;broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za pristup informacijama;broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva;broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI;broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama;broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj odbijenih zahtjeva;radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15., st.1. ZPPI);radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18) (čl.15, st.2, toč.3. ZPPI);radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI);radi se informacijama zaštićenim propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 98/18) (čl.15., st.3., toč.3. ZPPI);radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI) ;u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI);objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI);objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI) ;ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz čl. 24. ZPPI (čl.23. st.5., t.3. ZPPI);radi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ZPPI (čl.23., st.5., t.4. ZPPI);radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (čl.23., st.5., t.5. ZPPI);radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1. ZPPI);radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 106/18) (čl.15., st.2., toč.3. ZPPI);radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI);radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (čl.15., st.3., toč.3. ZPPI);radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI);u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI);objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI);objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI);radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI);radi se o informaciji nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI);radi se o povjerljivim statističkim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o službenoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13);radi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa;radi se dijelovima informacije koji sadrže samo logotipe, grbove ili oznake;radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija, televizije i elektroničkih medija;radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova, uključujući organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istraživanja, škole i ustanove visokog obrazovanja, osim knjižnica ustanova visokog obrazovanja;radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knjižnica, muzeja i arhiva,;radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.;broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama;broj odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj odbačenih zahtjeva;nepotpun (čl. 20., st.2. ZPPI);nerazumljiv (čl. 20., st.2. ZPPI);tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (čl. 23., st.4. ZPPI);broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama;broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija;ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije;ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju;broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama;broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj odbačenih žalbi;broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama;broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija;ukupan broj usvojenih žalbi;ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama;ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija;ukupan iznos naknade;Navedite broj sklopljenih ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija;Popis nositelja isključivih prava na ponovnu uporabu informacija;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da, ali tijekom 2018. nije provedeno nijedno savjetovanje;Da;Ne;Službenik za informiranje;Koordinator za savjetovanja;Netko treći;Nitko;Navedite broj provedenih savjetovanja s javnošću sukladno čl.11., st.2. ?;Istaknite poveznicu na mjesto na internetskoj stranici gdje su objavljeni dokumenti vezani za savjetovanja s javnošću.;Navedite prosječnu duljinu trajanja savjetovanja sukladno čl.11., st.3. u danima?;Da;Ne;Djelomično;Internetsko savjetovanje na Internet stranici;Internetsko savjetovanje na portalu e-Savjetovanja;Javne rasprave (okrugli stol, tribina i sl.);Distribucija nacrta zainteresiranoj javnosti putem e-maila;Radne skupine;Ostalo;Da;Ne;Da;Ne;Edukaciju Povjerenika za informiranje u Državnoj školi za javnu upravu;Edukaciju Povjerenika za informiranje;Edukaciju u organizaciji drugih organizatora;Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama;Ograničenja prava na pristup informacijama i provedba testa razmjernosti javnog interesa;Proaktivna objava informacija;Savjetovanja s javnošću;Ponovna uporaba informacija javnog sektora (oblici, licence, isključiva prava, naknade, otvoreni podaci);Da;DA, primijenili smo upitnik i izradili Akcijski plan;NE, ali namjeravamo to učiniti tijekom 2019. godine;NE Požeško-slavonska županija;Požega;48744373701;60;DA;Javna uprava i politički sustav;Republika Hrvatska;Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave;1;0;1;14;0;14;15;0;15;0;0;0;15;0;15;0;0;0;15;0;15;0;0;0;14;0;14;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;;Da - https://www.pszupanija.hr/;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/info/pravo-na-pristup-informacijama.html, https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/47-odjel-za-proracun-i-financije.html, http://proracun.datasimplified.com/pozesko-slavonska/;;Da - http://proracun.datasimplified.com/pozesko-slavonska/, https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/47-odjel-za-proracun-i-financije.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/47-odjel-za-proracun-i-financije.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/2017-03-17-10-49-58/profil-narucitelja.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/kontakti.html,https://www.pszupanija.hr/kontakti/zupanijski-duznosnici.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/49-sluzbeni-glasnik.html, https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/54-zupanijska-skupstina.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/info/pravo-na-pristup-informacijama.html;;;;;;;;;Ne - Nemamo potpisanih ugovora o isključivim pravima;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/54-zupanijska-skupstina.html;;Da - https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/54-zupanijska-skupstina.html, u pozivu;;Da;;;Ne;;Ne;;;Da, ali tijekom 2018. nije provedeno nijedno savjetovanje;;Ne;;;;Nitko;0;;;;;;Internetsko savjetovanje na Internet stranici;;;;Radne skupine;;;Ne;;Ne;;;;;Ograničenja prava na pristup informacijama i provedba testa razmjernosti javnog interesa;Proaktivna objava informacija;Savjetovanja s javnošću;Ponovna uporaba informacija javnog sektora (oblici, licence, isključiva prava, naknade, otvoreni podaci);;;NE, ali namjeravamo to učiniti tijekom 2019. godine;