Up

2019. godina

AKTI SKUPŠTINE

Proračun
1. II. Izmjene i dopune Proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

Odluke
1. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Općoj županijskoj bolnici Požega

AKTI ŽUPANA

Odluke
1. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
2. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2020. godinu
3. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2020. godinu i projekcije Plana za 2021. i 2022. godinu

AKTI SKUPŠTINE
Proračun
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
3. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

Odluke
1. Odluka o visini turističke pristojbe Požeško-slavonske županije
2. Odluka o kupovini dvorca u Trenkovu

Rješenja
1. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Požegi

AKTI ŽUPANA
Zaključci
- Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj županiji

AKTI ŽUPANA

odluke
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini (I. Izmjena)

Zaključci
- Zaključak – o usvajanju Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji za razdoblje 2019.-2020.

Programi/Planovi
- Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Požeško-slavonskoj županiji a razdoblje 2019.-2020.

AKTI SKUPŠTINE – Komisije za statut i poslovnik
Programi/Planovi
_ Prostorni plan Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“; br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15 i 5/19) Odredbe za provedbu /Pročišćeni tekst

AKTI SKUPŠTINE

Odluke
1. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

  1. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine na području Požeško-slavonske županije
  2. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor koji u zakup daje Dom zdravlja Požeško-slavonske županije
  3. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANA

Odluke
- Odluka o davanju ovlasti /Regionalni koordinator Požeško-slavonske županije

Zaključci
1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije za 2018. godinu

  1. Zaključak – pristupanje izradi Plana razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021. – 2027. na temelju Odluke Županijske skupštine od 4. lipnja 2019.

Programi/Planovi
- Akcijski plan socijalnih usluga za 2019. godinu za Požeško-slavonsku županiju
+ Zaključak župana o usvajanju i donošenju Akcijskog plana socijalnih usluga Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

Izvješća
- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za Požeško-slavonsku županiju za 2018. g.

AKTI SKUPŠTINE AKTI SKUPŠTINE

Proračun

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2018.godinu

2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Požeško-slavonske županije za 2018.godinu

3. I. Izmjena i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Odluke

1. Odluka o o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

2. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Požeško-slavonskežupanije za razdoblje 2021. – 2027. godine

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava zafinanciranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s listegrupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županijeza 2019.godinu

4. Odluka o stipendiranju učenika koji se obrazuju za poljoprivrednoprehrambenazanimanjaRješenja- Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radommrtvozornika Požeško-slavonske županije

Zaključci

- Zaključak – o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2018. godinu

AKTIŽUPANA

Odluke

- Odluka o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Požeško-slavonske županije

AKTI ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - SLUŽBENI REZULTATI IZBORA

1. Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

2. Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća češke nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

3. Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća talijanske nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

4. Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika mađarske nacionalnemanjine u Požeško- slavonskoj županiji

5. Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika albanske nacionalnemanjine u Požeško-slavonskoj županiji

AKTI ŽUPANA

Odluke

1. Odluka o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova napodručju Požeško-slavonske županije u 2019. godini

2. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća Požeško-slavonske županije

3. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Požeško-slavonske županije

Rješenja

- Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika odvelikih nesreća Požeško-slavonske županije

Pravilnik

- Pravilnik o zaštiti i obradi javno dokumentarnog i arhivskog gradiva

Zaključci

1. Zaključak o produženju primjene Akcijskog plana suzbijanja zlouporabedroga na području Požeško-slavonske županije za razdoblje od 2015. do 2017.godine i na 2019. godinu

2. Zaključak o rasporedu rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te načinudoznačivanja sredstava domovima za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2019. godini

3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije

AKT TAJNIŠTVA

- Dopunu Plana klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

AKT UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSSTVO

- Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije i prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeško-slavonske županije na javnu raspravu

AKTI SKUPŠTINE
Odluke
1. Odluka o dodjeli nagrade Požeško-slavonske županije za životno djelo
2. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Požeško-slavonske županije
3. Odluka o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca na
lokalnoj razini
4. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Požeškoslavonske
županije u 2019. godini
5. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih
domova Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
6. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu Požeško-slavonske županije za
2019. godinu
7. Odluka o Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkih domova Požeško-slavonske
županije za 2019. godinu
8. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnog školstva Požeško-slavonske županije u 2019.
godinu
9. Odluka o Operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjeg školstva i učeničkih domova Požeško-slavonske
županije u 2019. godini
10. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe Požega i Velika u 2019. godini
11. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb
Požega i Pakrac i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019.
god.
12. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019.
godini
13. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja
Požeško-slavonske županije
14. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju
Antikorupcijskog povjerenstva Požeško-slavonske županije
Rješenja
1. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Požegi
2. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u
Požegi
3. Rješenje o imenovanju članova Koordinacije za ljudska prava Požeškoslavonske
županije
4. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za
utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove (mrtvozornika) – Grad Pleternica
Zaključci
- Zaključak - o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune financijskog plana
Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za 2019. godinu s
projekcijama za 2020. i 2021. godinu -
AKTI ŽUPANA
Odluke
1. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu upravnih tijela Požeško-slavonske županije
2. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog
plana Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije za 2018.
godinu
3. Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Požeško-slavonske županije
Planovi – Programi
- Plan prijma u službu u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2019.
godinu + tablica
Pravilnici
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih
tijela Požeško-slavonske županije
Zaključci
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije u 2018. godini

AKTI ŽUPANA

Odluke

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Požeško-slavonske županije u 2018. godini (IV. Izmjena)
  2. Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Požeško-slavonske županije u 2019. godini + sastavni dio - Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za požeško-slavonsku županiju u 2019. godini

Rješenja

- Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu fotomonografije Požeško-slavonske Županije

Planovi –Programi

- Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Požeško-slavonske županije za 2019. godinu

- Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva Požeško-slavonske županije u 2019. godini

Pravilnik

- Pravilnik o ostvarivanju potpora za unapređenje rada udruga u poljoprivredi, ribarstvu i lovstvu

AKT JAVNE USTANOVE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE

-DODATAK I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u javnoj ustanovi Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije od 06. veljače 2018. godine

AKT JAVNE USTANOVE REGIONALNI KOORDINATOR RAZVOJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća javne ustanove Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

AKT TAJNIŠTVA

  1. PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela Požeško-slavonske županije za 2019. godinu
 
 
Powered by Phoca Download

Najnovije dodano

09 Prosinac 2019 08:49
09 Prosinac 2019 08:48
09 Prosinac 2019 08:48
09 Prosinac 2019 08:48
09 Prosinac 2019 08:47
09 Prosinac 2019 08:47
09 Prosinac 2019 08:46
09 Prosinac 2019 08:46
09 Prosinac 2019 08:46
09 Prosinac 2019 08:46
09 Prosinac 2019 08:21
13 Studeni 2019 08:46
13 Studeni 2019 07:10
12 Studeni 2019 08:23