Pozicija:
Viša savjetnica za pravne i kadrovske poslove
Telefon:
290-217
Fax:
290-217