Pozicija:
Viša savjetnica za pravne i kadrovske poslove
Telefon:
034/290-217
Fax:
034/290-217