Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Županije

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Županije:

USTAVNO UREĐENJE

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10. – pročišćeni tekst)

2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 55/90., 26/93. i 29/94.)

3. Zakon o političkim strankama („Narodne novine“ broj 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.)

4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10. i 80/10.)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

2. Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine“ broj 20/10. i 143/12.)

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanje („Narodne novine“ broj 7/09.)

2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 33/95.)

3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95.)

4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ broj 34/02.)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13.-pročišćeni tekst)

2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, „Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 14/97., 2/07., 4/08. i 5/08.)

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08.-Odluka Ustavnog suda RH, 46/10., 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)

5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12.)

6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“ broj 94/04., 17/07., 91/10. i 22/13.)

7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 48/13.- pročišćeni tekst)

8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.)

9. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)

2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.)

3. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07. i 86/12.)

4. Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04., 84/11. i 81/13.)

5. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.)