Tajništvo Požeško-slavonske županije

Tajništvo Požeško-slavonske županije je stručna služba koja obavlja poslove koji se odnose na normativno-pravne, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne poslove neposredno vezane za rad Županijske skupštine, župana, te županijskih upravnih tijela.

U okviru svog djelokruga Tajništvo obavlja:

 • pripremu i organiziranje sjednica Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
 • obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe rada Županijske skupštine i njezinih radnih tijela,
 • davanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine, radnih tijela, župana i zamjenika župana,
 • dostavu materijala za javnu raspravu, praćenje rezultata javne rasprave, sudjeluje u pripremi i Izradi akata koje donosi Županijska skupština, radna tijela i župan,
 • praćenje rada sjednica, izrađivanje zaključaka i zapisnika, te praćenje izvršenja zaključaka,
 • priprema tekstova odluka i drugih akata za objavljivanje u službenom glasilu i obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine, radnih tijela, župana i zamjenika,
 • poslove provođenja postupaka javnih natječaja za prijam u službu u županijska upravna  tijela,
 • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim upravnim tijelima,
 • poslove uredskog poslovanja i arhive,
 • poslove organiziranja informatičkih poslova za potrebe županijskih upravnih tijela, održavanje nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, pomoćno-tehničke poslove za   županijska upravna tijela,
 • poslove obrane, te zaštite od požara i zaštite na radu i
 • druge poslove u okviru djelokruga rada, a u skladu sa zakonom i aktima Županijske skupštine i župana.
Kontakt osobe iz Tajništva Požeško-slavonske županije
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Željko Obradović, mag. iur.
tajnik 034/290-210
Gordana Miškić, struč. spec. publ. admin.
viša savjetnica za pravne i kadrovske poslove 034/290-217
Zdenka Včelik referentica za pripremu sjednica 034/290-217
Jasmina Bešlić referentica za poslove pismohrane 034/290-227
Miro Paponja tiskar, ekonom 034/290-221
Željko Perak vozač 034/290-217
Željko Mitrović čuvar-zaštitar (voditelj) 034/290-290
Mihaela Majin dostavljačica 034/290-227
Ante Čelan referent za poslove pismohrane 034/290-227