Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine

Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine je upravno tijelo koje obavlja normativno-pravne, analitičke, upravne, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe rada Županijske skupštine, župana i zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti, zaposlenika upravnih tijela županije, kao i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na neposrednu provedbu zakona u prvom stupnju i druge upravne i stručne poslove, te poslove javne nabave.

Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine obavlja sljedeće poslove:

- priprema i organiziranje sjednica Županijske skupštine;

- stručni i administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe rada Županijske skupštine i njezinih radnih tijela;

-  pružanje pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom Županijske skupštine, radnih tijela, župana i zamjenika župana;

- dostava materijala za javnu raspravu, praćenje rezultata javne rasprave, sudjelovanje  pripremi i izradi akata koje donosi Županijska skupština, radna tijela i Župan;

- praćenje rada sjednica, izrađivanje zaključaka i  zapisnika, te praćenje izvršenja zaključaka;

- priprema tekstova odluka i drugih akata za objavu u službenom glasilu i obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine, radnih tijela, župana i zamjenika župana;

- poslovi u svezi prava i obveza dužnosnika Županije;

- stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina osnovnih na području Županije;

- stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Povjerenstava i stručnih tijela koje je osnovala Županijska skupština;   

- poslovi koji se odnose na odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći;

- poslovi provođenja postupaka javnih natječaja i oglasa za prijam u službu u županijska upravna tijela;

- poslovi u svezi s pravima i obvezama službenika i namještenika zaposlenih u županijskim upravnim tijelima sukladno Zakonu i kolektivnom ugovoru;

- poslovi organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima - zaposlenika upravnih tijela Županije  (upućivanje na stručna usavršavanja, tečajeve, državni ispit i sl.); 

- stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe rada Službeničkog suda za područje Požeško-slavonske županije, koji odlučuje povodom teške povreda službene dužnosti u prvom stupnju i lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju, te o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe, a koji se vode protiv službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Požeško-slavonske županije, te službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima gradova i općina s područja Županije;

- poslovi u svezi zaštite podataka (prikupljanje, obrada i korištenje) na razini Županije, sukladno Općoj Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća europske unije o zaštiti podataka;

- održavanje nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, te poslovnih prostora u kojima su smještena upravna tijela Županije;

- poslovi vezani uz  sigurnost i povjerljivost podataka koji se obrađuju, pohranjuju ili prenose u informacijski sustav upravnih tijela Županije, sukladno posebnim Zakonima;

- poslovi organiziranja informatičkih poslova za potrebe upravnih tijela Županije;

- briga o nekretninama u vlasništvu županije, te pravne poslove u svezi sklapanja i provedbe ugovora za poslovne prostore koje koriste upravna tijela Županije;

- poslovi određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Požeško-slavonske županije;

- poslovi određivanja klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za potrebe rada upravnih tijela Županije;

- poslovi uredskog poslovanja i arhive, te poslove zaprimanja i otpreme pošte za potrebe rada upravnih tijela Županije;

- pomoćno-tehnički poslovi za potrebe rada upravnih tijela Županije;

- poslovi zaštite od požara i zaštita na radu službenika i namještenika upravnih tijela  Županije;

- organiziranje poslova zaštite i čuvanja poslovnih prostora Županije;

- organiziranje poslova održavanja čistoće poslovnih prostorija i zajedničkih dijelova  zgrade u kojima su smještena upravna tijela Županije; 

-  održavanje voznog parka Županije  i

- protokolarni poslovi za potrebe župana;

- poslovi u svezi kontakata i komunikacije s Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave;

- poslovi zaprimanja i rješavanja pošte upućene županu i njegovim zamjenicima;

- poslovi evidencije i pohrane povjerljive pošte župana;

- poslovi vezani uz predstavke i pritužbe građana na rad upravnih tijela Županije;

- poslove u prvom stupnju koji se odnose na prava građana na pristup informacijama sukladno Zakonu;

- poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja;

- poslove informiranja javnosti o radu župana i Županijske skupštine;

- poslove vezani uz međuregionalnu suradnju na razini države i međuregionalnu suradnju sa jedinicama regionalne samouprave u drugim državama;

- praćenje programa europskih institucija;

- koordinacija s gradovima i općinama vezano uz usklađivanje i uređivanje pitanja od zajedničkog interesa za razvoj županije;

- savjetodavni, stručni i analitički poslovi pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih kretanja uz prijedlog mjera razvoja, promicanja i sustavnog unapređenja konkurentnosti gospodarstva;

- savjetodavni, stručni i analitički poslovi pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju društvenih kretanja u cilju promicanja i sustavnog unapređenja: obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i dr.;

- pružanja pomoći u radu svim oblicima udruživanja građana u cilju izgradnje civilnog društva;

- poslovi u svezi organiziranja promotivnih aktivnosti županije;

-poslovi strateškog planiranja, predlaganja mjera institucionalne podrške poduzetništvu, ustanovama i udrugama u cilju prosperitetnog regionalnog razvoja

- poslovi praćenja i istraživanja tržišta roba, radova i usluga od interesa za javnu nabavu Županije;

- poslovi izrade plana javne nabave Županije;

- poslovi izrade dokumentacije o  nabavi i druge potrebne dokumentacije;

- poslovi provođenja postupka javne nabave za Županiju i njezine proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave;

- poslovi pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave;

- poslovi vođenja informacijskih baza javne nabave Županije;

- poslovi proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave;

- ostali stručni i administrativni poslovi u svezi s realizacijom programa rada i aktivnosti župana i njegovih zamjenika

Kontakt osoba iz Tajništva Požeško-slavonske županije
 
 
 
 
Ime Funkcija Telefon
Mateja Tomašević, mag. iur.
v.d. pročelnice 034/290-210