Upravni odjel za gospodarstvo

Upravni odjel za gospodarstvo je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti, te pripremu i ostvarivanje programa i planova gospodarskog razvoja županije, poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, lovstva, zaštite životinja, vodnog gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, turizma, prometa i komunalne djelatnosti.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- praćenje stanja gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, lovstva,  razvoja i obnove sela i seoskih područja, zaštite životinja, malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, turizma, vodnog i komunalnog gospodarstva, prometa i energetike, te izrada stručnih i analitičkih materijala;

- obavljanje poslova izrade strategija i programa, razvoja gospodarstva županije, te u svezi s tim  izrađivanja izvješća i drugih analitičko stručnih materijala;

- poslovi praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave na području Županije;

 - poslovi organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju;

- poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Županije usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja u te projekte te uspostavljanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zaineresiranim za ulaganje u programe razvitka Županije;

- izrađivanje programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i šumarstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih;

- izrađivanje razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja te mjera raspolaganja poljoprivrednim zemljištem;

- provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika;

- provođenje programa ruralnog razvoja na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU;

- praćenje stanja i provođenje programa iz područja lovstva te u suradnji sa stručnim tijelima predlaganje mjera za ostvarenje većih gospodarskih aktivnosti Županije;

- poslove vezane uz koncesije, vodno gospodarstvo i navodnjavanje te izrada propisanih izvješća;

- praćenje stanja, predlaganje mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda;

- obavljanje poslova koji se odnose na upise u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, prijave promjena te brisanje iz Upisnika, vođenje Upisnika božićnih drvaca i evidencije o stanju (prometu) božićnih drvaca, izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice;

- poslove praćenja i proučavanja problematike, primjenu i predlaganje mjera poticanja razvitka obrta, malog i srednjeg poduzetništva i turizma;

-  upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; u stvarima koje se odnose na davanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrda za fizičke osobe obrtnike;

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje;

- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru, te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara;

- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata;  izdavanje EU potvrda za turističke vodiče;

- izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti;

- poslove vezane uz praćenje usklađivanja ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta;

-  predlaganje mjera za unapređenje komunalnog gospodarstva na području Županije, te rješava u drugom stupnju o žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih tijela u oblasti komunalnog gospodarstva;

- poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju;

- praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasne prometne povezanosti i poslove vezane za obavljanje linijskog prijevoza;   

- izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja i potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom;

- pripremanje i provođenje poslova u području energetike;

- praćenje i koordiniranje poslova iz oblasti vatrogastva, te sustava civilne zaštite  i

- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 

Tel/fax: Fax 034/290-233

Kontakt podaci ureda za gospodarstvo i graditeljstvo
 
 
Ime Funkcija Telefon
Jelena Ferdebar Hak, mag. iur.
pročelnica 034/290-272