Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje obavljaju se sljedeći poslovi:

- poslove pripreme i izrade strategija i akcijskih planova za Županiju sukladno zakonskim odredbama, te nacionalnim strateškim dokumentima;

- praćenje sveukupne razvojne, organizacijske, zakonske i normativne problematike socijalne skrbi i zdravstva, sukladno decentraliziranim funkcijama na razini županije;

- izrade prijedloga općih i pojedinačnih akata za Županijsku skupštinu i Župana iz nadležnosti Odjela;

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz nadležnosti Odjela;

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe upravnih tijela Županije dostavljaju zdravstvene i ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Županija;

- obavlja stručne, upravne i ostale poslove u svezi socijalne skrbi i zdravstva;

- suradnja s ustanovama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, te gradovima i općinama na području Županije;

- poslovi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe;

- poslovi sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju javne zdravstvene službe, socijalne skrbi i demografije;

- poslovi pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa javnih potreba i financiranja udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i udruga proisteklih iz Domovinskog rata;

- poslovi organiziranja rada mrtvozorničke službe;

- poslovi izdavanja rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za obavljanje socijalnih djelatnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga (licencija);

- novčane potpore socijalno ugroženim osobama na području Županije;

- vođenje evidencije o pravnim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova socijalne skrbi;

- vođenje evidencije o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima, na razini Županije;

- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju iz područja socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima;

- rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi;

- suradnja s humanitarno-socijalnim udrugama i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata;

- poslovi sudjelovanja u prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova za ustanove kojima je Županija osnivač, u suradnji s Regionalnim koordinatorom razvoja Županije;

- obavlja stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstava iz nadležnosti Odjela;

- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; rješavanje statusa i drugih pitanja osoba prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusu civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- pruža savjetodavnu (pravnu) pomoć pri ostvarivanju prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama te udrugama građana koje imaju iskustva u provedbi te pomoći;

- izdavanje potvrda za učenike srednjih škola koji prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ostvaruju povlastice, a prema zahtjevu obrazovne ustanove koja organizira putovanje; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz vojnih i civilnih invalida rata i korisnika obiteljske invalidnine;

- evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji;

- izdavanje potvrda o uzdržavanju, bračnom i obiteljskom stanju;

- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;

- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi;

- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

 

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE

 

Kontakt podaci Upravnog odjela za zdravstvo, socijlanu skrb i hrvatske branitelje
 
 
Ime Funkcija Telefon
Sandra Sekulić pročelnica 034/290-205